PARAJD KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA

"Úgy szeretlek, mint sót az ételben" – mondta apjának a legkisebbik királykisasszony, s apja hamar rádöbbent a só nélkülözhetetlenségére: ez ad ízet és lelket az ételnek.

Az árak 2015. július 1. és december 31. közötti időszakra érvényesek

 Árak (lej­ben)
Be­lé­pő tí­pu­saHét­köz­benHét­vé­gén
Well­ness be­lé­pő 2+1 óra    
Fel­nőtt jegy 25 30
Gye­rek jegy 15 20
Nyug­dí­jas jegy 10 15
He­lyi la­kos jegy 15 20
Fel­nőtt fel­ár 30 per­cen­ként 5 5
Gye­rek fel­ár 30 per­cen­ként 3 3
Fit­ness be­lé­pő 10 10
Egy na­pos bér­let*    
Fel­nőtt 35 45
Gye­rek/​Nyug­dí­jas 25 35
5 na­pos bér­let**    
Fel­nőtt 100
Gye­rek/​Nyug­dí­jas 60
He­lyi hó­na­pos bér­let***    
Fel­nőtt hó­na­pos bér­let 150
Gye­rek hó­na­pos bér­let 100
Fit­ness bér­let 100
  • A kar­órák­ra 30 lej ga­ran­cia­pénzt kell fi­zet­ni, ame­lyet a karóra le­adá­sá­val vissza­té­rít a re­cep­ció.
  • A fel­ár a jegy idő­túl­lé­pés ese­tén min­den meg­kez­dett 30 perc­re vo­nat­ko­zik.
  • Gye­rek­ked­vez­mé­nyek: 0-3 év kö­zött in­gye­nes, 140 cm alatt ér­vé­nyes a gye­rek jegy.
  • Nyug­dí­jas jegy az iga­zol­vány/​nyug­díj szel­vény fel­mu­ta­tá­sá­val vált­ha­tó.

[*] Egy na­pos bér­let csak a well­ness­re vo­nat­ko­zik, több­szö­ri be­lé­pés­re és idő­kor­lát nél­kü­li tar­tóz­ko­dás­ra jo­go­sít, azon a na­pon, amely­re ér­vé­nyes.

[**] 5 na­pos bér­let – csak a well­ness­re vo­nat­ko­zik, a hét­köz­na­po­kon napi több­szö­ri be­lé­pés­re és idő­kor­lát nél­kü­li tar­tóz­ko­dás­ra jo­go­sít, azo­kon a na­po­kon, ame­lyek­re ér­vé­nyes.

[***] He­lyi bér­le­tet a Pa­rajd és Ko­rond Köz­sé­gek, va­la­mint szo­vá­tai la­ko­sok vált­hat­nak. A bér­le­tek név­re szól­nak és a sze­mé­lyi iga­zol­vány alap­ján vált­ha­tó­ak ki.