Well­ness Köz­pon­tot 2015. jú­li­us 3-án nyi­tot­tuk meg. A só­bá­nyá­já­ról és ke­ze­lé­se­i­ről hí­res Pa­raj­don ta­lál­ha­tó, mind­össze né­hány km