PARAJD KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA

"Úgy szeretlek, mint sót az ételben" – mondta apjának a legkisebbik királykisasszony, s apja hamar rádöbbent a só nélkülözhetetlenségére: ez ad ízet és lelket az ételnek.

Szeptember utolsó hétvégéjén minden esztendőben megrendezik Parajdon a Nemzetközi Töltöttkáposzta Fesztivált, mely akkora visszhangra lelt, hogy immár szűkös a művelődési ház előtti tér. Az ország első gasztronómia fesztiválját először 1995-ben szervezték meg itt, 1998-tól minden esztendőben sort kerítenek a gasztronómiai megmérettetésre, hol a töltött káposzta legkisebb, legnagyobb, legeredetibb, legfinomabb, s még ki tudja hányféle legét díjazza a szakavatott zsűri.

Szeptember 24., csütörtök

„Szorgos-dolgos tündérkezek” – Utcadíszítő verseny, bírálás (zsűrizés).


Szeptember 25., péntek

„Gyermekek napja” – Gyermekek Töltöttkáposzta főzőversenye.

09:00 „El­fu­tunk az ör­dög elől” – III. Só­vi­dé­ki tö­meg­fu­tás;
10:00 „Tün­dé­rek és ma­nók fut­ball­baj­nok­sá­ga” – II. Só­hát Kupa;
11:00 Gyer­me­kek Töl­tött­ká­posz­ta fő­ző­ver­se­nye, szár­he­gyi ká­posz­tá­ból – Csa­pa­tok és Kuk­ták be­mu­tat­ko­zá­sa; Böj­te Csa­ba, fe­ren­ces szer­ze­tes fő­véd­nök­sé­ge alatt;
12:00 Tré­fás népi ver­se­nyek – A népi ját­szó­tér (Is­ko­la ud­va­rán);
13:00 Ko­ron­di Lő­rincz Már­ton Sport­klub bir­kó­zó csa­pa­tá­nak be­mu­ta­tó­ja;
14:00 Régi mes­te­rek nyom­do­ka­in, ka­lá­ka és kéz­mű­ves vá­sár meg­nyi­tó a Só­tö­rő Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben;
15:00 Gye­rek Töl­tött­ká­posz­ta Fesz­ti­vál bí­rá­lá­sa;
16:00 Kiss Kata (Ma­gyar­or­szág), gye­rek­kon­cert;
16:45 Gye­rek Töl­tött­ká­posz­ta Fesz­ti­vál és ut­ca­dí­szí­tő ver­seny ered­mény­hir­de­té­se;
17:15 Bo­bi­ta (Ma­gyar­or­szág), gyer­mek­hang­ver­seny;
18:00 Csir­maz And­rás bű­vész (Ma­gyar­or­szág), in­ter­ak­tív prog­ram­ja;
19:00 Pa­raj­di Áprily La­jos Álta­lá­nos Is­ko­lá­sok mű­so­ra;
20:00 Ti­tán együt­tes (Ro­má­nia), kon­cert;
21:00 Tánc­ház min­den­ki­nek.


Szeptember 26., szombat

„A főzés örömei a tündérvilágban”.

07:30 Ébresz­tés re­zes­ban­dá­val;
09:30 A ká­posz­ta­fesz­ti­vál részt­ve­vő­i­nek ün­ne­pé­lyes fel­vo­nu­lá­sa;
10:30 Meg­nyi­tó: Bo­kor Sán­dor pol­gár­mes­ter üd­vöz­lő be­szé­de; „Leg­na­gyobb töl­tött­ká­posz­ta egy üst­ben” – Guin­n­ess Re­kord kí­sér­let be­je­len­té­se;
11:00 A fő­ző­ver­seny részt­ve­vő­i­nek be­mu­tat­ko­zá­sa;
12:00 Tün­dér­vi­lág ha­gyo­má­nyos mu­zsi­kái, tán­cai és da­lai – Test­vér­te­le­pü­lé­sek és só­vi­dé­ki folk­lór­mű­so­rok;
15:00 Kon­dér­no­kok es­kü­je – a bí­rá­ló­bi­zott­ság vé­gig­kós­tol­ja a ver­seny­zők főzt­jét – zsű­ri­zés;
15:00 Lo­va­gi tor­na­be­mu­ta­tó, Szent György Lo­vag­rend – Vi­seg­rád;
16:00 Arany Grif­fek ha­di­je­le­net, nyi­la­zás, tá­bor­tűz és kü­lön­le­ges hang­sze­rek be­mu­ta­tó­ja;
16:00 Báb­elő­adá­sok – Zelk Zol­tán: Kecs­ké­re bíz­ta a ká­posz­tát és a Ke­rek a Ká­posz­ta című da­ra­bok a szeg­vá­ri Kur­ca-par­ti óvo­da be­mu­ta­tó­ja – Hely­szín: az is­ko­la ud­va­ra;
17:00 Ma­ros Népi Együt­tes mű­so­ra;
18:00 A kuk­ták re­me­kei és a Guin­n­ess Re­kord kí­sér­let – ered­mény­hir­de­tés;
19:00 Twin­ners – (Ma­gyar­or­szág), kon­cert;
20:00 Leya D. – (Ro­má­nia), kon­cert;
21:00 And­rea Bă­lan – (Ro­má­nia), kon­cert;
22:00 RE­PUB­LIC – (Ma­gyar­or­szág), kon­cert.


Szeptember 27., vasárnap

„Tündérkerti Zenebona” – Zúg a fenyves – XXXVII. Rezesbandák találkozója.

09:00 Táj­há­zak – népi kul­tú­ránk meg­őr­zé­se – Test­vér­vá­ros-prog­ra­mok uni­ós szin­tű, de­mok­ra­ti­kus sze­rep­vál­la­lá­sa a pol­gá­ri rész­vé­tel ösz­tön­zé­sé­ért – Szak­mai ren­dez­vény;Hely­szín: A Só­bá­nya bor­pin­cé­je;
10:00 Só­vi­dé­ki ké­zi­lab­da baj­nok­ság – III. Ká­posz­ta kupa ;
11:00 „Zúg a feny­ves” – Re­zes­ban­dák gyü­le­ke­ző­je – fel­vo­nu­lás;
12:00 Idő­sek kö­szön­té­se;
13:00 Har­sá­nyi Kék­ne­fe­lejcs Nép­dal­kör mű­so­ra;
13:30 Pa­raj­di egye­sí­tett kó­rus mű­so­ra;
14:00 Re­zes ban­dák be­mu­tat­ko­zá­sa;
18:00 Arany Griff Rend Egye­sü­let – Re­ne­szánsz tán­cok be­mu­ta­tó­ja;
18:30 Kis Kata mű­so­ra (Ma­gyar­or­szág), kon­cert;
19:30 Ter­ra Si­cu­lo­rum, szé­kely rock­ze­ne­kar mű­so­ra;
20:30 Ho­mo­nyik Sán­dor (Ma­gyar­or­szág), 90 per­ces mű­so­ra;
22:00 Tű­zi­já­ték.


Állandó programok:

– Régi mes­te­rek nyom­do­ka­in ka­lá­ka – a vég­ter­mé­kek ki­ál­lí­tá­sa;
– Népi ját­szó­tér az is­ko­la ud­va­rán;
– A Li­kas kő le­gen­dá­ja, szé­kely rajz­film – Szé­kely­föl­di Le­gen­dá­ri­um prog­ram;
– Az Áprily La­jos em­lék­ház lá­to­ga­tá­sa – Csi­ki Zol­tán;
– „Pa­rajd köz­ség, ké­pek­ben” – 2015–ös fo­tó­tá­bor fény­ké­pe­i­nek ki­ál­lí­tá­sa – Priz­ma fo­tó­klub, Csík­sze­re­da;
– Szé­kely­ka­pus Tu­risz­ti­kai Infó a park­ban;
– Ked­vez­mé­nyes ki­kap­cso­ló­dás a pa­raj­di WELL­NESS köz­pont­nál;
– Be­ren­de­zett jur­ta meg­te­kin­té­se;
– Ját­szó­ház gye­rek­nek – Só­tö­rő Ját­szó­ház;
– Szé­kely Ma­gyar Ro­vás­írás – Szász Ti­bor;
– „Így él­tünk mi” te­ma­ti­kus nép­raj­zi gyűj­te­mény meg­te­kin­té­se, (Ke­le­men Mag­dol­na gyűj­te­mé­nye);
– Táj­ház lá­to­ga­tás (Nagy­fi­ak utca).

Bővebb információ: www.kaposztafesztival.ro/hu/