Well­ness Köz­pon­tot 2015. jú­li­us 3-án nyi­tot­tuk meg. A só­bá­nyá­já­ról és ke­ze­lé­se­i­ről hí­res Pa­raj­don ta­lál­ha­tó, mind­össze né­hány km

tá­vol­ság­ra a vi­lág­hí­rű Med­ve-tó ha­zá­já­tól, Szo­vá­tá­tól. A pa­raj­di Well­ness Köz­pont a Só­szo­ros mel­lett he­lyez­ke­dik el 1900 nm fe­lü­le­ten, amely­hez to­váb­bi 7500nm zárt ud­var tar­to­zik. Úgy ter­vez­ték, hogy a mo­dern komp­le­xum az egész­sé­ges élet­mó­dot tart­sa szem előtt. Az egész­sé­ges élet­stí­lust kö­ve­tő ügy­fe­lei szá­má­ra pi­he­nést és ki­kap­cso­ló­dást, szé­les­kö­rű well­ness szol­gál­tat­ásó­kat biz­to­sít, ame­lyek a ké­sőb­bi­ek­ben gyó­gyá­sza­ti ke­ze­lé­sek­kel is ki­egé­szül­nek.

Az épü­let­ben két 10x20 m-es me­den­ce van, ame­lyek­ből az egyik édes­vi­zű, a má­sik sós ter­mál gyógy­vi­zes, emel­lett egy 8x3m-es gye­rek­me­den­ce, 2 ja­kuz­zi, sza­u­nák, ró­mai- és tö­rök­für­dők, fit­nesz te­rem, és öl­tö­zők áll­nak a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re. A pa­raj­di Well­ness Köz­pont kel­le­mes ki­kap­cso­ló­dást nyújt, ener­gia­fel­töl­tést és ké­nyez­te­tést a test­nek és lé­lek­nek egy­aránt, az év bár­mely sza­ká­ban.

wellness_praid-000893412BB-1660-2E9E-DD5B-728886555A35.jpg
wellness_praid-00266A94D4C-1465-E9CB-4BD9-A24F56A6C783.jpg
wellness_praid-0018F33DE16-DAB2-AD7A-4BAD-7192BBE312DB.jpg
wellness_praid-00396882F7A-D5D9-A8DF-F0D6-7D197293DAC4.jpg
wellness_praid-004036E8A35-394A-97E9-4752-47B5894A3345.jpg
wellness_praid-00558FF2EAE-F67A-4726-8076-6DFF48ABE634.jpg
wellness_praid-00670DE022E-DF36-16DF-4B53-47193AFB5598.jpg
wellness_praid-007ACD6FF3E-519E-8722-2844-6BC675267190.jpg
wellness_praid-00892559C52-8502-72D5-C2E2-5F2239657F02.jpg
wellness_praid-009D353236C-7520-4EB6-0E9D-220C1720B0A8.jpg
wellness_praid-010E09EA107-D6AC-78D9-3066-335512B073BC.jpg
wellness_praid-011C80BA14C-D28F-6BC9-AAF7-0446A9D0BD33.jpg
wellness_praid-0122E824E02-C23E-1C01-E778-7F4EDB4397AC.jpg
wellness_praid-0133BAED266-3D27-0970-F827-05E7B0847AE7.jpg
wellness_praid-014F4ADB716-8832-58BF-B5DB-28EA92E5CA78.jpg
wellness-000E3DCC24D-2F56-64B1-A5AC-A7B170E04E64.jpg
wellness-002214A171D-515D-6E2F-7B3E-22F2FCCABAB2.jpg
wellness-0013FED8322-C2D2-9A29-7894-F7B24750B6FF.jpg
wellness-003BD3440FE-7B03-52C8-8EF7-8C54C8DF86A6.jpg
wellness-0047C83BC50-69DA-3ABC-C972-7EF885A8E095.jpg
wellness-005FEEBD468-10D3-1DB9-49FD-9071413923F3.jpg
wellness-0060B66DB34-4CAF-3842-1D27-3506F510AB86.jpg
wellness-0076EF3FCA6-71AD-7B50-78D9-7592005E6CA1.jpg
wellness-00887972CD1-3D52-3FFB-917C-43EEEE858CEA.jpg
wellness-009FC286D46-6B28-D4E0-5085-B5A6289705A5.jpg

Medencéink: termálmedence, sós termálmedence, jakuzzi

Leg­na­gyobb kin­cse a für­dő­nek, a ma­gas só- és ás­vá­nyi anyag­gal ren­del­ke­ző ter­mál víz, amely 1000 mé­ter mély­ről szár­ma­zik, és amely egy 10x20 mé­te­res me­den­cé­ben vár­ja a gyó­gyul­ni vá­gyó­kat. A víz jó­té­kony ha­tá­sa­it meg­ta­pasz­tal­hat­ják a moz­gás­szer­vi, izü­le­ti pa­na­szo­sak, de ja­va­solt bőr­be­teg­sé­gek, nő­gyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák és lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­re is.

Fe­dett me­den­cék, tá­gas zárt tér­ben egész év­ben nyit­va áll­nak az egész­sé­ges élet­mó­dot előny­ben ré­sze­sí­tő va­la­mint a gyó­gyul­ni vá­gyók előtt.

Leg­na­gyobb kin­cse a für­dő­nek, a ma­gas só- és ás­vá­nyi anyag tar­ta­lom­mal ren­del­ke­ző ter­mál víz, amely 1000 mé­ter mély­ről szár­ma­zik, és amely egy 10x20 mé­te­res me­den­cé­ben vár­ja a gyó­gyul­ni vá­gyó­kat. A víz jó­té­kony ha­tá­sa­it meg­ta­pasz­tal­hat­ják a moz­gás­szer­vi, izü­le­ti pa­na­szo­sak, de ja­va­solt bőr­be­teg­sé­gek, nő­gyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák és lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­re is.

A mai igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en a gyógy­me­den­ce mel­lett, kö­zel 1000 nm-es tá­gas he­lyi­ség­ben meg­ta­lál­ha­tó to­váb­bi szol­gál­ta­tá­sok:

 • 10x20m édesvizű úszómedence
 • 3x8m, 60cm mély meleg édesvízű gyerekmedence
 • 2 jakuzzi
 • 2 gőzfürdő
 • Egy infraszuna
 • Egy finn szauna
 • Hideg csobbanó
 • Játszósarok
 • Nyári terasz, gyorsbüfével
 • Fitnesz terem
 • Masszázs

Gye­re­kek ré­szé­re úszás­ok­ta­tás biz­to­sí­tott, elő­ze­tes be­irat­ko­zás alap­ján.

Kü­lőn­le­ges él­ményt nyújt a ki­lá­tás a me­den­ce­tér­ből, amely szin­te kör­pa­no­rá­má­ba a Só­vi­dé­ket tár­ja elénk. Köz­vet­len szom­széd­sá­gunk­ban a Só­szo­ros lá­to­gat­ha­tó.