PARAJD KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA

"Úgy szeretlek, mint sót az ételben" – mondta apjának a legkisebbik királykisasszony, s apja hamar rádöbbent a só nélkülözhetetlenségére: ez ad ízet és lelket az ételnek.

Belépőjegy / 3 óra Árak 
Belépőjegy felnőtteknek 35 RON
Belépőjegy *kedvezménnyel 25 RON
Belépőjegy helyieknek felnőttek 25 RON
Belépőjegy helyieknek felnőttek *kedvezménnyel 20 RON
Belépőjegy fittness 15 RON
Belépőjegy / 1 napos  
Belépőjegy 1 napos felnőttek 55 RON
Belépőjegy 1 napos felnőttek *kedvezménnyel 40 RON
Bérletek  
Bérlet 5 napos felnőttek - 3 óra naponta 140 RON
Bérlet 5 napos *kedvezménnyel - 3 óra naponta 100 RON
Bérlet 5 napos fürdőkádas - 25 perc naponta 100 RON
Bérlet havi helyieknek felnőttek - 3 óra naponta 190 RON
Bérlet havi *kedvezménnyel helyieknek - 3 óra naponta 125 RON
Bérlet havi fittness - 3 óra naponta 125 RON
Belépőjegy kádas fürdő  
Belépőjegy kádas fürdő / 25 perc 25 RON
Speciális belépőjegyek  
Éjjeli fürdés / 3 óra - alkalmanként megszervezve 30 RON
Éjszakai úszás / 1 óra 15 RON
  • A kar­órák­ra 30 lej ga­ran­cia­pénzt kell fi­zet­ni, ame­lyet a karóra le­adá­sá­val vissza­té­rít a re­cep­ció.
  • A fel­ár a jegy idő­túl­lé­pés ese­tén min­den meg­kez­dett 30 perc­re vo­nat­ko­zik.
  • Gye­rek­ked­vez­mé­nyek: 0-3 év kö­zött in­gye­nes, 140 cm alatt ér­vé­nyes a gye­rek jegy.
  • Nyug­dí­jas jegy az iga­zol­vány/​nyug­díj szel­vény fel­mu­ta­tá­sá­val vált­ha­tó.

[*] Egy na­pos bér­let csak a well­ness­re vo­nat­ko­zik, több­szö­ri be­lé­pés­re és idő­kor­lát nél­kü­li tar­tóz­ko­dás­ra jo­go­sít, azon a na­pon, amely­re ér­vé­nyes.

[**] 5 na­pos bér­let – csak a well­ness­re vo­nat­ko­zik, a hét­köz­na­po­kon napi több­szö­ri be­lé­pés­re és idő­kor­lát nél­kü­li tar­tóz­ko­dás­ra jo­go­sít, azo­kon a na­po­kon, ame­lyek­re ér­vé­nyes.

[***] He­lyi bér­le­tet a Pa­rajd és Ko­rond Köz­sé­gek, va­la­mint szo­vá­tai la­ko­sok vált­hat­nak. A bér­le­tek név­re szól­nak és a sze­mé­lyi iga­zol­vány alap­ján vált­ha­tó­ak ki.